พิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำปี 2565 วันที่ 26 สิงหาคม 2565 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย มอบหมายให้นายฉลองบุตรกาล เป็นประธานในพิธีการจัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬานักเรียนโรงเรียนอนุบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลนิคมคำสร้อย ประจำปี 2565 ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กได้รับการพัฒนาและส่งเสริมการพัฒนาการ เรียนรู้อย่างมีพัฒนาการสมบูรณ์ตามวัยครบ ทั้ง 4 ด้าน

Share: