เทศบาลนิคมคำสร้อยต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากเทศบาลตำบลคำบง วันที่ 30 สิงหาคม 2565 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี ตำบลนิคมคำสร้อย และคณะผู้บริหาร พร้อมสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหาร และสมาชิกโรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำบง จากเทศบาลตำบลคำบง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์ ในโอกาสที่โรงเรียนผู้สูงอายุตำบลคำบงเดินทางมาศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับโรงเรียนศาสน์ผู้สูงวัยเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

admin

Share: