ข้อมูลผู้บริหาร

นางทองมาศ ขันธะหัตถ์
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดเทศบาล ปฎิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย
Share:

Author: admin