Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ความพิการของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดการ บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ไม่มีหมวดหมู่

โครงการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพ เพื่อสร้างรายได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรีและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยใส เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การรณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้กับประชาชนเกี่ยวกับการแจ้งย้ายที่อยู่และการย้ายออกจากทะเบียนบ้านกลาง

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย พ.ศ.2565

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ไม่มีหมวดหมู่

วันที่ 25 มกราคม 2565 เวลา 09.30 น.-12.00 น.นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย เป็นประธานการประชุม แนวทางการพัฒนาผู้สูงอายุและรวมพลังเครือข่ายการพัฒนาผู้สูงอายุให้เป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพมีประสิทธิภาพไม่เป็นภาระพึ่งพิงของสังคม ณ ห้องประชุมชั้น 2 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...