Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี/ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก้ววังวร เลขานุการ นายกเทศมนตรี/ผู้ใหญ่บ้านคำแสนสุข/ สท.บางส่วน/นายสมัครชัย กาลจักร ได้รับมอบหมายจากนายกให้ดูแลการทำงานจนถึงเวลา18.45.นให้ลุล่วงสำเร็จกลัวฝนจะตกมาซ้ำไม่อยากให้ชาวบ้านเดือดร้อนมากกว่านี้..ทำด้วยใจให้ไทนิคม..กลุ่มพัฒนานิคมคำสร้อย..

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้ ผอ.กองช่างเทศบาล ไปก่อสร้างบ้านคนพิการป่วยติดเตียง เขตรับผิดชอบบ้านโนนเกษม..บำบัดทุกข์ บำรุงสุข..ประชาชนคือนายของเรา…สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

 

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

29/8/66..พระครูประโชติ ธรรมรังษี รองเจ้าคณะอำเภอ/นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอ/นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี/หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน..ลงนาม(mou)ร่วมกันโครงการ.5.ส./ขับเคลื่อนการดำเนินการโคลงการวัด..ประชารัฐ..สร้างสุข..ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ณ.วัดคำแสนสุขป่าหนองจำปา..

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการดำเนินงานการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเ…

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

27/7/66..นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี มอบหมายให้กองสาธารณสุข ไปตัดแต่งกิ่งไม้/ตัดหญ้า หน้าที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย ..สะอาดตา..สะอาดกาย..สะอาดใจ .สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาล รายงาน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

กองช่างออกพื้นที่ ก่อสร้างบ้านให้ผู้ยากไร้ชุมชนบ้านโนนเกษม ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Age -friendly Communities) จากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และนายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผูัพิการ ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพม

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี (กิจกรรมการปักลายผ้าพื้นเมือง) ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้เพื่อตนเองและเพิ่มรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต โดยเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

3/7/66..นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี ตำบลนิคมคำสร้อย มอบหมายให้.ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมถนนเทศบาล ซอย 6 เพื่อการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นครับ..และขอขอบคุณท่านที่ให้เครื่องดื่มกระชายขาวแก่ทีมงานช่าง..สมัครชัย กาลจักร ประชาสัมพันธ์เทศบาล รายงาน

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ

การฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์เขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...