โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกลุ่มสตรี (กิจกรรมการปักลายผ้าพื้นเมือง) ในระหว่างวันที่ 5 – 7 กรกฎาคม 2566 เพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้เพื่อตนเองและเพิ่มรายได้ สร้างงาน สร้างอาชีพ และความมั่นคงในชีวิต โดยเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

admin

Share: