3/7/66..นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี ตำบลนิคมคำสร้อย มอบหมายให้.ผอ.กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมถนนเทศบาล ซอย 6 เพื่อการสัญจรสะดวกยิ่งขึ้นครับ..และขอขอบคุณท่านที่ให้เครื่องดื่มกระชายขาวแก่ทีมงานช่าง..สมัครชัย กาลจักร ประชาสัมพันธ์เทศบาล รายงาน

Share: