วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ พร้อมรับมอบตราสัญลักษณ์ชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผู้พิการ (Age -friendly Communities) จากนายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย และนายศิริพันธ์ ศรีกงพลี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ได้ผ่านเกณฑ์การประเมินชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและผูัพิการ ครบทั้ง 8 องค์ประกอบ ณ โรงแรมทีเค พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพม

admin

Share: