ศูนย์อนามัยที่ 10 อุบลราชธานี ลงพื้นที่เยี่ยม ติดตามประเมินผลการพัฒนาพื้นที่ตำบลต้นแบบด้านการส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อมในชุมชนที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุและเป็นการพัฒนาระบบการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุในชุมชนแบบบูรณาการ โรงเรียนศาสตร์ผู้สูงวัยเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

admin

Share: