ประกาศกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบขนาดใหญ่ ความจุ ๓๐ ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ ๕ บ้านอุ่นคำเจริญ และหมู่ที่๖ บ้านเดชจำนงค์

DA3C931A-E5C0-49ED-B167-C5BFA72E23F2แบบแปลนแบบแปลนที่ตั้งปปช.๐๑ปร.๔ปร.๕ปร.๖

admin

Share: