รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ

เอกสาร 6
admin

Share: