Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนตำแหน่ง ครู คศ2. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กันยายน 2560

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน สิงหาคม 2560

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน กรกฎาคม 2560

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มิถุนายน 2560

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน พฤษภาคม 2560

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน เมษายน 2560

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แบบสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน มีนาคม 2560

Continue Reading...