Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายงานสรุปผลการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลุกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชุมสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๖ ในวันที่ ๑๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น ๒

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครับ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

๑.โรงเรียนอนุบาลนิคมคำสร้…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งทีมประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(LPA) ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

แจ้งขยายระยะเวลาการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น ประจำปี 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการขอรับการสนับสนุนจากหน่วยบริการสาธารณสุขของกระทรวงสาธารณสุข

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบายและแผนการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนงานควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลตลาดในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...