Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศจังหวัดมุกดาหารเจตนารมณ์ด้านการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย เรื่อง คำแถลงนโยบายนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in กิจกรรมและโครงการต่างๆ ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญชวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไปใช้สิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การแต่งตั้งประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บันทึกรายงานการประชุมผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญประชุมคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้มีการเลือกตั้งนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...