Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอปิดประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืน ครั้งที่ 1/2566 ในท้องที่ตำบลโชคชัย ตำบลนิคมคำสร้อย ตำบลกกแดง ตำบลนากอก ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย ตำบลนาโสก ตำบลคำอาฮวน ตำบลมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร และ ตำบลบางทรายน้อย ตำบลชะโนด ตำบลหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ รับสมัครการประกวด งานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รายละเอียดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และกฎกระทรวง

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้า…

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การออกสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ข้อมูลป้าย เพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปีภาษี พ.ศ. ๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร กรณีเกษียณอายุราชการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขยายกำหนดเวลดำเนินการตามพระราชบัญัญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปี พ.ศ. 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บัญชีรายผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้ความพิการของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

Continue Reading...