Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

บทความเรื่อง 1.ชาวบ้านได้อะไร 2. ก็ผมมีสิทธิ์ 3. โครงการดี ต้องดูได้ 4. ขายแพง แต่ไปแจ้งว่าขายถูก และ 5. เอายังไงดี โดย วีระเชษฐ์ จรรยานุกูล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรม การเรียนเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในทต.นิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุในสำนักงานทต.นิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการในสำนักงานทต.นิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานทต.นิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดังแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในทต.นิคมคำสร้อย

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

อัตราการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนตำแหน่ง ครู คศ2. เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง

Continue Reading...