Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การประชาสัมพันธ์การใช้งานแอปพลิเคชัน ไทยดี (ThaiD) สำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

งบแสดงฐานะทางการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ถ้อยคำที่เป็น Key Words สําคัญต่อการพัฒนาการเมือง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลความรู้เกี่ยวกับการเลือกตั้ง ส.ส.

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ช่องทางอิล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย พ.ศ.๒๕๖๖

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

รับโอนพนักงานเทศบาลสามัญหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้าราชการประเภทอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประเภทงานทะเบียนราษฎรที่ให้บริการด้วยระบบดิจิทัล

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอปิดประกาศคณะกรรมการกำหนดราคาเบื้องต้นของอสังหาริมทรัพย์ที่จะถูกเวนคืน ครั้งที่ 1/2566 ในท้องที่ตำบลโชคชัย ตำบลนิคมคำสร้อย ตำบลกกแดง ตำบลนากอก ตำบลหนองแวง อำเภอนิคมคำสร้อย ตำบลนาโสก ตำบลคำอาฮวน ตำบลมุกดาหาร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอเมืองมุกดาหาร และ ตำบลบางทรายน้อย ตำบลชะโนด ตำบลหว้านใหญ่ ตำบลป่งขาม อำเภอหว้านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้างทางรถไฟ สายบ้านไผ่ – มหาสารคาม – ร้อยเอ็ด – มุกดาหาร – นครพนม

Continue Reading...
Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 2566

Continue Reading...