นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย/นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย/ปภ.จังหวัด/สาธารณะจังหวัด/อำเภอ/แขวงการทางมุกดาหาร/อปท/สภ.นิคมคำสร้อย/สภ นาอุดม/หัวหน้าส่วน/กำนันทุกตำบล/ ร่วมประชุม..คณะกรรมการรักษาความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย/คณะกรรมการฯศูนย์ปฏิบัติการความปลอดภัยทางถนน(ศปถ.อ.) คณะกรรมการฯศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอนิคมคำสร้อย

admin

Share: