ผู้บริหาร ทต.นิคมคำสร้อย ลงพื้นที่ สำรวจความเสียหาย สนามกีฬากลางเทศบาลฯ วันที่ 22 มิถุนายน 2564 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย มอบหมายให้ นายสุบาล จูมแพง รองนายกเทศมนตรีฯ นาย ฉลอง บุตรกาล รองนายกเทศมนตรี นายนิยม แสนพันนา ผอ.กองช่าง สมาชิกสภาเทศบาลฯ ลงพื้นที่สำรวจ จุดที่ชำรุด เสียหาย ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย จ.มุกดาหาร เพื่อซ้อมแซม ปรับปรุง ในส่วนที่ ชำรุด เสียหาย พร้อมทั้งปรับปรุงภูมิทัศน์ ดูแลรักษาความสะอาด ให้ดีขึ้น เพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ด้านการจัดการแข่งขัน และฝึกซ้อม ของเยาวชนและประชาชนทั่วไป ในพื้นที่ พร้อมทั้งใช้เป็นสนามจัดการแข่งขันต้อนรับนักกีฬาจาก อำเภอ หรือจังหวัดต่างๆที่มาเยือน อีกด้วย

admin

Share: