5/10/66..นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี/ร.ต.ต.กิตติศักดิ์ แก้ววังวร เลขานุการนายกเทศมนตรี มอบหมายให้..นางสาวอัจฉรา คนหาญ ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม นำพนักงานลงพื้นที่พ่นหมอกควันเพื่อป้องกันยุงลาย ชุมชนบ้านโคกกลาง บำบัดทุกข์..บำรุงสุข..ประชาชนคือเจ้านายของเรา .สมัครชัย กาลจักร ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบนิคมคำสร้อย..รายงาน

Share: