2)6/66..นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี นำพนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย/ข้าราชการ/เจ้าหน้าที่เทศบาลทุกภาคส่วนของเทศบาล ร่วมปลูกต้นยางนาเฉลิมพระเกียรติแด่ราชินี ที่ด้านหลังสนามกีฬาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share: