เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566

เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดทำโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงานการส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ผู้นำชุมชน และประชาชน ในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ได้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมส่งเสริมอาชีพและศึกษาดูงาน การส่งเสริมอาชีพตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2566 ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย และ วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2566 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลบุ่งหวาย อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

admin

Share: