วันที่ 11 กรกฎาคม 2564 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ลงพื้นที่ ร่วมกับนายบุญช่วย น้อยสันเทียะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอนิคมคำสร้อย ผู้มาร่วมมี สสจ.มห. รพ.มุกฯ. สสอ.นิคมฯ รพ.นิคมฯ อบต.โชคชัย กำนัน ต.โชคชัย รพ.สต.หนองหลี่ -อสม. ณ วัดด่านแต้ สำรวจสถานที่สำหรับจัดทำโรงพยาบาลสนามแห่งที่ 3 จังหวัดมุกดาหาร – สำรวจโครงสร้าง วางผัง กำหนดขนาดพื้นที่, จำนวนห้องน้ำต่อสัดส่วนผู้ป่วย – สำรวจระบบสาธารณูปโภค ไฟฟ้า ประปา – ให้คำปรึกษาทีมเลขาอำเภอนิคมคำสร้อย

Share: