วันที่ 18-19 มีนาคม 2564 ศูนย์ประสานงานการเลือกตั้งประจำเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ได้จัดฝึกอบรมคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง เพื่อซักซ้อมความเข่าใจในการปฏิบัติงานการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลและนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย

Share:

Author: admin