นายเชษฐา ทรงประโคน ประธานสภาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ได้เรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่3 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล เพื่อประชุมพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระรับหลักการ ซึ่งที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ (11 เสียง)

Share:

Author: admin