ข่าวประชาสัมพันธ์ กองสาธารณสุขและสิ่งแวตล้อม ” ประชุมชี้แจงการดำเนินงานกิจกรรมเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลเชิงรุก” วันที่ 4-12 กรกฎาคม 2567 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย นำโดย นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย ร่วมด้วย นายประครอง สะอาดเอี่ยม ปลัดเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลและ เจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดการประชุมชี้แจงการดำเนิน งานเฝ้าระวังด้นสุขาภิบาลเชิงรุกและประชาสัมพันธ์กิจกรรมอื่นๆ ของเทศบาลให้ประชาชนในพื้นที่รับทราบ พร้อมทั้งสอบถามความ ต้องการจำเป็นด้านต่างๆและมีส่วนร่วมในการนำเสนอข้อคิดเห็น เพื่อประโยชน์ของชุมชน อ.นิคมคำสร้อย

Share: