กรมการปกครองได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บ ริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

กรมการปกครองได้จัดทำโครงการพัฒนาองค์ความรู้เพื่อให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัประชาชน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566โดยสามารถศึกษาข้อมูลการเรียนรู้ด้วยตนเอง(e-Learning)ด้านงานทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชนผ่านเว็บไซต์https://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/

ศูนย์ตอบปัญหางานทะเบียนและบัตร(Call Center 1548)

ข้อมูลการให้บริการประชาชนด้านการทะเบียนและบัตรประจำตัวประชาชน
admin

Share: