29/8/66..พระครูประโชติ ธรรมรังษี รองเจ้าคณะอำเภอ/นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอ/นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี/หัวหน้าส่วนราชการ/กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน..ลงนาม(mou)ร่วมกันโครงการ.5.ส./ขับเคลื่อนการดำเนินการโคลงการวัด..ประชารัฐ..สร้างสุข..ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น.ณ.วัดคำแสนสุขป่าหนองจำปา..

admin

Share: