เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดทำโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการดำเนินงานการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ

นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ข้าราชการ พนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย และผู้สูงอายุในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ได้เข้าร่วมโครงการสนับสนุนการจัดกิจกรรมการดำเนินงานการอบรมให้ความรู้พัฒนาคุณภาพชีวิตและการศึกษาดูงานกลุ่มผู้สูงอายุ ในวันที่ 9 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย และ วันที่ 10 สิงหาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลนาดูน อำเภอนาดูน จังหวัดมหาสารคาม และ สถานสงเคราะห์คนชรามหาสารคาม อบจ.มหาสารคาม

Share: