ประชาสัมพันธ์กิจกรรม หนูน้อยปลูกผักสวนครับ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของสถานศึกษาในสังกัดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย

๑.โรงเรียนอนุบาลนิคมคำสร้อย

๒.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนิคมคำสร้อย

๓.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพุทธโธธัมธโร

admin

Share: