หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

คู่มือการลา พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง

ประกาศ ก.ท.จ.การย้ายพนักงานเทศบาล2559

ประกาศ ก.ท.จ.การลงโทษทางวินัย ส่วนที่ 2 2559

ประกาศ ก.ท.จ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงาน

ประกาศ ก.ท.จ.การให้ออกจากราชการ 2559

ประกาศ ก.ท.จ.การอุทธรณ์ ร้องทุกข์ 2559

ประกาศ ก.ท.จ.โควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือน

ประกาศ ก.ท.จ.โควต้าการเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล2559

ประกาศ ก.ท.จ.การเลื่อนขั้นเงินเดือนพนักงานเทศบาล2559

ประกาศ ก.ท.จ. โครงสร้างส่วนราชการและระดับตำแหน่ง 2559

Share: