แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 17/02/2021
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ 15/01/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน 14/12/2020
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) 03/12/2020
ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 24/11/2020
จัดซื้อรถขยะมูลฝอย 17/11/2020
อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 16/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน 13/08/2020
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย - สถานีตำรวจ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน 500 เมตร บ้านเดชจำนงค์ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าวัดป่าคำสร้อย บ้านโนนเกษม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ (ซอยเศรษฐี) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ - บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมคำสร้อย(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-คำกั้ง 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-ม่วงไข่ 03/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดสุรัตนาราม บ้านโคกกลาง (เชื่อมต่อโครงการเดิม) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ 24/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำ(รางวี) ถนนหน้าโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ซื้อยางมะตอยผสมเสร็จเพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงต่อเติมหลังคาตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ HP Officejet Pro 8720 กองช่าง เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ พร้อมเข้าเล่ม สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ พร้อมเข้าเล่ม สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/09/2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน 80-4091 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 9941 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ 9942 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/09/2022
ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง เทศบาลตำบลนิคมคำสร้่อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/09/2022
ซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2022
จ้างซ่อมแซมลิฟท์ประจำสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/09/2022
ซื้อสีน้ำมัน แปรงทาสี ลูกกลิ้งทาสี ฯลฯ เพื่อใช้ในการจัดการจราจรภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องกองช่าง จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/09/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4311 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุก หมายเลขทะเบียน 80-3257 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อถังขยะ ตามโครงการ อถล.รักษ์สิ่งแวดล้อม โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อถังคัดแยกขยะ กากน้ำตาล และหัวเชื้อ EM เพื่อใช้ดำเนินการตามโครงการรณรงค์คัดแยกขยะในตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2022
ซื้อตลับหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ แป้นพิมพ์คอมพิวเตอร์ TP-Link ฯลฯ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างถ่ายเอกสารเทศบัญญัติงบประมาณ พร้อมเข้าเล่ม สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/09/2022
ซื้อถังขยะพลาสติกแบบล้อเข็น พร้อมสกรีนตราสัญลักษณ์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ฯลฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
ซื้อถังขยะพลาสติกขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๔๖ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/08/2022
ซื้อถังขยะพลาสติก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๕๐ ใบ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/08/2022
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา หลังบ้านนายรังสรรค์ ห้วยทราย บ้านม่วงไข่่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
ซื้อจัดซื้อค่าชุดกีฬา ตามโครงการแข่งขันกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/08/2022
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา บ้านสุขสำราญ (หลังโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำเืพ่อการผลิตน้ำประปา บ้านสุขสำราญ (ศาลาประชาคม) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/08/2022
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา บ้านอุ่นคำเจริญ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/08/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมธโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/08/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำตู้ป้อมยามตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/07/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสุขสำราญ (ซอยบ้านนางนที คำนนท์) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/07/2022
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/07/2022
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ brother MODEL HL - 1210W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/07/2022
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/07/2022
ซื้อโทรทัศน์ LED แบบ Smart TV จำนวน ๔ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2022
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำประปา (ท่อ PE) บ้านเกษตรสมบูรณ์ (คุ้มวัดหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2022
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา หลังบ้านนายรังสรรค์ ห้วยทราย บ้านม่วงไข่่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/07/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่