แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 17/02/2021
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ 15/01/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน 14/12/2020
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) 03/12/2020
ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 24/11/2020
จัดซื้อรถขยะมูลฝอย 17/11/2020
อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 16/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน 13/08/2020
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย - สถานีตำรวจ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน 500 เมตร บ้านเดชจำนงค์ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าวัดป่าคำสร้อย บ้านโนนเกษม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ (ซอยเศรษฐี) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ - บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมคำสร้อย(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-คำกั้ง 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-ม่วงไข่ 03/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดสุรัตนาราม บ้านโคกกลาง (เชื่อมต่อโครงการเดิม) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ 24/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจ้างเหมาประกอบการอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวัน เดือน มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/01/2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว ครุภัณฑ์เครื่องตัดหญ้า กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ถังบรรจุน้ำ ขนาดบรรจุ 2,000 ลิตร เพื่อใช้ในโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว เพื่อใช้ในการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/12/2021
จ้างเหมาเครื่องเสียงและเวที ตามโครงการกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้อของรางวัลในการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 วันที่ 8 มกราคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
เช่าเครื่องขยายเสียงตามโครงการวันขึ้นปีใหม่ ประจำปี 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน 80-4630 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2021
ซื้อวัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน กองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/12/2021
จ้างสูบสิ่งปฏิกูล (สูบส้วม) ห้องน้ำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลฯ ห้องน้ำอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลฯ และห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/12/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคมเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองการศึกษาเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/12/2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ้ค หมายเลขครุภัณฑ์เลขที่ ทต.416-41-0028 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/12/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างบุคลากรกองสวัสดิการสังคม ตำแหน่งผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน ปฏิบัติงานด้านสังคมสงเคราะห์ รายนางสาวสุรินทร์ธร ไตรยวงค์ จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/01/2022
จ้างขออนุมัติจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันเดือน ธันวาคม 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2021
ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ฟิล์มกรองแสงรถยนต์ และใบปัดน้ำฝนรถยนต์บรรทุกกระเช้าไฮดรอลิก หมายเลขทะเบียน 80-4091 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/12/2021
ซื้อน้ำดื่มพร้อมอาหารสำเร็จรูปให้กับนักเรียน ครูและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่เข้ารับการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากกรณีผลตรวจเบื้องต้นพบนักเรียนและครูโรงเรียนคำสร้อยพิทยาสรรค์ติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย เดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/11/2021
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา บ้านอุ่นคำเจริญ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสุขสำราญ (ซอยบ้านนางนที คำนนท์) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา บ้านอุ่นคำเจริญ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านคำสร้อย - โรงเรียนบ้านคำสร้อย (ช่วงที่๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านคำสร้อย - โรงเรียนบ้านคำสร้อย (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. แยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านโนนเกษม (ไปวัดป่าคำสร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๒ (ซอยข้างบ้านนายประวิทย์ ห้วยทราย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๒ (ซอยไปวัดคริส) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๒ (ซอยร้านปะยาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๒ (ซอยตรงข้ามหน้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านชัยมงคล (เชื่่อมต่อโครงการเดิม) บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา หลังบ้านนายรังสรรค์ ห้วยทราย บ้านม่วงไข่่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำเืพ่อการผลิตน้ำประปา บ้านสุขสำราญ (ศาลาประชาคม) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา บ้านสุขสำราญ (หลังโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อการผลิตน้ำประปา บ้านอุ่นคำเจริญ หมู่ที่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2021
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่