แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 24/11/2020
จัดซื้อรถขยะมูลฝอย 17/11/2020
อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 16/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน 13/08/2020
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย - สถานีตำรวจ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน 500 เมตร บ้านเดชจำนงค์ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าวัดป่าคำสร้อย บ้านโนนเกษม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ (ซอยเศรษฐี) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ - บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมคำสร้อย(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-คำกั้ง 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-ม่วงไข่ 03/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดสุรัตนาราม บ้านโคกกลาง (เชื่อมต่อโครงการเดิม) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ 24/09/2019
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงเหล็กติดตั้งบริเวณด้านหน้าอาคารเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/11/2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7791 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2020
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการกองคลัง เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/11/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกสำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ จำนวน ๔ กล่อง สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
ซื้อวัสดุสำนักงาน เทปขาว - แดง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/11/2020
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องปริ้นเตอร์ เม้าส์ สาย USBเชื่อมต่อเครื่องปริ้นเตอร์ ฯลฯ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2020
จ้างพนักงานเพื่อดูแลและบำรุงรักษาสนามหญ้า สวนหย่อม บริเวณศาลหลักเมืองและพื้นที่ในเขตเทศบาลฯ รายนายตั้ง ดีขามนอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2020
จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร ห้องน้ำ สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะทำงาน , เก้าอี้สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2020
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โต๊ะพับพลาสติก , ตู้เหล็กเก็บเอกสาร สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2020
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกเครนไฮดรอลิก หมายเลขทะเบีน 80-4091 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/11/2020
จ้างก่อสร้างลาน ค.ส.ล.ภายในเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำซอยข้างบ้านนายทองใส ห้วยทราย บ.ชัยมงคล หมู่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2020
จ้างโครงการก่อสร้างระบายน้ำซอยบ้านนายวิชัย ห้วยทราย บ้านชัยมงคล หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2020
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๒ ซอยข้างบ้านนางเสนอ อามาตมนตรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2020
ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดสถานที่ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2020
ซื้อวัสดุไฟฟ้าเพื่อใช้ในการจัดเตรียมสถานที่ลอยกระทง ประจำปี 2563 และงานอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/10/2020
วัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการก่อสร้างต่อเติมห้องน้ำหลังอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 21/10/2020
ซื้ออาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
จ้างเหมาย้ายเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ เครือง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/10/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทราย และหินกรวด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนคำสร้อย หมู่ที่ ๑ (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านม่วงไข่-โคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๒ (ซอยหน้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านม่วงไข่-โคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นทางลูกรัง บ้านม่วงไข่ (ซอยข้างวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเพื่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างโรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย บ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนคำสร้อย หมู่ที่ ๑ (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2019
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๑๑ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2019
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมโร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2019
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาล ตำบลนิคม ศพด.ปุญญานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2019
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พุทโธธัมธโร ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2019
จ้างค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน (ค่าป้าย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/11/2019
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันสำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/10/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่