แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีีต สายนิคม-หนองสูง (ซอย ๕(เทศบาล ๑๒) ซอย ธกส.เดิม) 18/04/2023
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านโนนเกษม (วัดป่าคำสร้อย) 28/02/2023
ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายข้างวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,292 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร 23/02/2023
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 17/02/2021
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ 15/01/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน 14/12/2020
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) 03/12/2020
ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 24/11/2020
จัดซื้อรถขยะมูลฝอย 17/11/2020
อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 16/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน 13/08/2020
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย - สถานีตำรวจ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน 500 เมตร บ้านเดชจำนงค์ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าวัดป่าคำสร้อย บ้านโนนเกษม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ (ซอยเศรษฐี) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ - บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมคำสร้อย(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-คำกั้ง 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-ม่วงไข่ 03/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยมงคล (ซอยบ้านนายประจวบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสำราญ (ซอยบ้านนางนที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านโนนเกษม - โนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำบ้านคำแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคล หมู่ ๑ ซอยบ้านนายอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ (ซอยข้างบ้านนางเสนอ อามาตมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านโนนเกษม (วัดป่าคำสร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมารามเชื่อมต่อโครงการเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีีต สายนิคม-หนองสูง (ซอย ๕(เทศบาล ๑๒) ซอย ธกส.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดชจำนงค์ (ซอยอำไพ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ (ซอยข้างบ้านนางเสนอ อามาตมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านโนนเกษม (วัดป่าคำสร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคล หมู่ 1 ซอยบ้านนายอุดม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ ซอยตรงข้ามหน้าวัด (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงไข่ (ซอยบ้านนางสุดใจ รากวงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
ซื้อยางรถยนต์ชนิดเรเดียล 10.00R20 จำนวน ๑๐ เส้น พร้อมยางใน และยางรองคอ พร้อมเปลี่ยน สำหรับเปลี่ยนให้แก่รถบรรทุกน้ำขนาด ๑๐,๐๐๐ ลิตร หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๕๘๗ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/02/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อถังพลาสติกพร้อมฝา ขนาดบรรจุ 8 แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อยางรถยนต์ชนิดเรเดียล 750-16 (ประกอบด้วยยางใน+ยางรองคอ) พร้อมเปลี่ยน จำนวน ๓ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัชบ้าพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับปรุงพื้น ค.ส.ล.บริเวณตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/05/2023
จ้างมหรสพ ตามโครงการสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาค่าอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ผู้ติดตาม แขกผู้มีเกียรติและผู้มาร่วมประกอบกิจกรรม ตามโครงการสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาทำเครื่องบวงสรวง ค่าตอบแทนพราหมณ์ผู้นำประกอบพิธี ตามโครงการสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างเหมาเวที และ เครื่องเสียง ตามโครงการสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4311 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/04/2023
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๑๖๐๕ มุกดาหาร 25/04/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๖ ให้กับ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมมธโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงไข่ (ซอยบ้านนางสุดใจ รากวงค์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ ซอยตรงข้ามหน้าวัด (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/03/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใข้ในการปฏิบัติงานธุรการกองช่าง เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/03/2023
ซื้อจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/02/2023
จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาตัดแต่งต้นพญาสัตบรรณ (ตีนเป็ด) บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ (ซอยข้างบ้านนางเสนอ อามาตมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านโนนเกษม (วัดป่าคำสร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 30/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เดือน มีนาคม 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/03/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมธโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมธโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อโซดาไฟ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมธโร 18/11/2022
เช่าโต๊ะ เก้าอี้ และเต็นท์ในการจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านคลองน้ำใสแยกขนาน ๑๐๐๐ เมตร หลังวัดภูดานแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
เช่าโต๊ะ เก้าอี้ และเต็นท์ในการจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่