แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ 11/06/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการเป็นอุปกรณ์ติดตั้งถังเก็บน้ำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 11/06/2024
ซื้อหัวฉีดฟ็อกซ์ 11/06/2024
จ้างซ่อมโช๊คประตูบานสวิงห้องสำนักปลัดเทศบาล 11/06/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมท่อระบายน้ำห้องน้ำสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 11/06/2024
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการทำเตาต้มสุกรโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 11/06/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานดับเพลิง จำนวน ๑ ราย 10/06/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๑ ราย 10/06/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานในกองช่าง จำนวน ๑ ราย 10/06/2024
จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่ข้างสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 04/06/2024
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ 31/05/2024
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ เพื่อใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะภายในเขตเทศบาลฯ 31/05/2024
ซื้อทรายอะเบทและน้ำยาพ่นหมอกควัน 30/05/2024
จัดซื้อวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและวัสดุที่ใช้ในการฉีดวัคซีน 29/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน (น้ำดื่ม) จำนวน ๑ รายการ 29/05/2024
ซื้อผ้าม่าน จำนวน ๑ รายการ 28/05/2024
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด ๔ ล้อ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กจ ๙๙๔๒ มุกดาหาร 23/05/2024
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนบุคคล (ชนิด ๔ ล้อ) ยี่ห้อฟอร์ด หมายเลขทะเบียน กจ ๙๙๔๑ มุกดาหาร 17/05/2024
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๗๗๙๑ มุกดาหาร 17/05/2024
ซื้อวัสดุสำนักงาน 17/05/2024
ประกาศราคากลาง
วันที่
จ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/09/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายข้างวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,292 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายแยกโรงพยาบาล-สนามกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 11.80 เมตร ยาว 504 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,947.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/08/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๖๕ วัน ให้กับ โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน จำนวน ๖๕ วัน ให้กับ โรงเรียนบ้านคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/07/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน เดือน พฤษภาคม - มิถุนายน 2566 ให้กับ โรงเรียนบ้านคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2023
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใช้ในการติดตั้งระบบไฟฟ้าสาธารณะ และใช้ในการซ่อมแซมระบบไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านชัยมงคล (ซอยบ้านนายประจวบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสำราญ (ซอยบ้านนางนที) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/05/2023
จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านโนนเกษม - โนนสว่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รอบสระน้ำบ้านคำแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 03/05/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคล หมู่ ๑ ซอยบ้านนายอุดม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/04/2023
จ้างางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ (ซอยข้างบ้านนางเสนอ อามาตมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก แยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านโนนเกษม (วัดป่าคำสร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีตหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมารามเชื่อมต่อโครงการเดิม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลท์ติกคอนกรีีต สายนิคม-หนองสูง (ซอย ๕(เทศบาล ๑๒) ซอย ธกส.เดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/04/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านเดชจำนงค์ (ซอยอำไพ ๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านม่วงไข่ (ซอยข้างบ้านนางเสนอ อามาตมนตรี) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านโนนเกษม (วัดป่าคำสร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านชัยมงคล หมู่ 1 ซอยบ้านนายอุดม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/03/2023
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายข้างวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,292 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายแยกโรงพยาบาล-สนามกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 11.80 เมตร ยาว 504 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,947.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 25/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายข้างวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,292 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายแยกโรงพยาบาล-สนามกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 11.80 เมตร ยาว 504 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,947.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 14/07/2023
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายข้างวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,292 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายแยกโรงพยาบาล-สนามกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 11.80 เมตร ยาว 504 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,947.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 08/08/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายแยกโรงพยาบาล-สนามกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 11.80 เมตร ยาว 504 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,947.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายข้างวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,292 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการวางท่อระบายน้ำหลังศาลากลางประชาคมบ้านอุ่นคำเจริญ หมู่ ๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/06/2024
จ้างโครงการถมดินปรับพื้นที่ข้างสนามกีฬากลางเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/06/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านม่วงไข่ หมู่ที่ 2 จากสวนปาล์มนายสำรวย ห้วยทราย - ห้วยคำกะเบี้ย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กแยกขนาน 500 เมตร สายทางบ้านโนนเกษม หมู่ที่ 8 - บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 9 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างโครงการจัดหาแหล่งน้ำดิบเพื่อผลิตน้ำประปาขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลประปาหมู่บ้านชัยมงคล หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/05/2024
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/05/2024
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร. ๑๐ ฉายกับสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ จำนวน ๑ ภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/05/2024
จ้างทำป้ายไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/04/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานกอ่งช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานธุรการกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยนายช่างโยธา จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานผู้นายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานผู้นายช่างไฟฟ้า จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานกองช่าง จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/03/2024
ยกเลิกประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างเมรุบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 3 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/05/2024
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายข้างวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,292 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายแยกโรงพยาบาล-สนามกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 11.80 เมตร ยาว 504 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,947.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2020
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเหมาบริการบุคคลต่อเนื่องเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยงานพัสดุและทะเบียนทรัพย์สิน จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/03/2024
จ้างโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน (ท่อเมน) บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/02/2024
จ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ พร้อมคนขับรถ โครงการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2024
จ้างรถนำขบวนแห่พร้อมเครื่องเสียง จำนวน 1 คัน ตามโครงการงานประเพณีวันลอยกระทง ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/11/2023
จ้างก่อสร้างถมดินปรับพื้นที่ที่ดินสงวนเพื่อก่อสร้างอาคารโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/11/2023
ซื้อน้ำมันไฮดอรลิก จำนวน ๒ ถัง กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2023
จ้างเหมาบริการบุคคลเพื่อปฏิบัติงานผู้ช่วยเจ้าพนักงานเทศกิจ จำนวน ๑ ราย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/11/2023
จ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๕๐ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/09/2023
จ้างซ่อมแซมเปลี่ยนมอเตอร์คลอยล์ร้อนแอร์ ทต.420-43-0007 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/09/2023
จ้างผลิตสื่อวีดีทัศน์ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ความยาว ๕ นาที โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/09/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/08/2023
ซื้อวัสดุ โครงการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อในโรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/07/2023
ซื้อโซดาไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสุขสำราญ (ซอยข้างสระว่ายน้ำโรงเรียนอนุบาลยศวดีนิคมคำสร้อย) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะผู้บริหาร จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารชนิด ๒ บานเปิด จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/06/2023
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปั๊มลม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
ซื้อกระบอกคอริ่งเจาะคอนกรีต จำนวน ๔ ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2023
จ้างเหมาตัดแต่งต้นพญาสัตบรรณ (ตีนเป็ด) บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลนิคมคำสร้อย จำนวน ๒ ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/05/2023
จ้างเหมาจัดทำป้าย โครงการสมโภชศาลหลักเมืองอำเภอนิคมคำสร้อย ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/05/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายข้างวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 10.80 เมตร ยาว 490 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,292 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูแอสฟัลติกคอนกรีต พร้อมติดตั้งโคมไฟถนนแอลอีดี (นวัตกรรมไทย) สายแยกโรงพยาบาล-สนามกีฬา หมู่ที่ 11 บ้านสุขสำราญ ตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร งานผิวจราจรแอสฟัลติกขนาดกว้าง 11.80 เมตร ยาว 504 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,947.20 ตารางเมตร เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 24/07/2023
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่