แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 17/02/2021
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ 15/01/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน 14/12/2020
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) 03/12/2020
ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 24/11/2020
จัดซื้อรถขยะมูลฝอย 17/11/2020
อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 16/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน 13/08/2020
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย - สถานีตำรวจ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน 500 เมตร บ้านเดชจำนงค์ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าวัดป่าคำสร้อย บ้านโนนเกษม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ (ซอยเศรษฐี) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ - บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมคำสร้อย(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-คำกั้ง 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-ม่วงไข่ 03/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดสุรัตนาราม บ้านโคกกลาง (เชื่อมต่อโครงการเดิม) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ 24/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างประกอบอาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม ตามโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยใส เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
จ้างจัดทำป้ายไวนิล ตามโครงการพัฒนาทักษะส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยใสเพื่อการพัฒาคุณภาพชีวิต โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
ซื้อซื้อวัสดุ ฯ เพื่อใช้ในโครงการ เพื่อใช้ในโครงการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มสตรี และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยใสเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต กองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/04/2021
จ้างประกอบอาหารกลางวัน เพื่อเข้าร่วมอบรมตามโครงการพัฒนาทักษะ ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้แก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มสตรีและกลุ่มหญิงตั้งครรภ์วัยใส เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต ในวันที่ 10-11 เมษายน 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/04/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย เดือนเมษายน ๒๕๖๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ซื้อผลิตภัณฑ์กำจัดยุงลาย ทรายอะเบท และน้ำยาพ่นหมอกควัน กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 31/03/2021
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานจัดทำจุดคัดกรอง และจัดทำสัญลักษณ์เว้นระยะห่างภายในตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/03/2021
ซื้อคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/03/2021
ซื้อขออนุมัติจัดซื้อวัสดุการศึกษา โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/03/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/03/2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/03/2021
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ตลับหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน (เดือน เมษายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
จ้างซ่อมแซมรถยนต์กู้ภัย หมายเลขทะเบียน 80-4628 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/03/2021
ซื้อเครื่องพ่นหมอกควันแบบสะพายไหล่ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
ซื้อน้ำมันไฮดรอลิค จำนวน ๑ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
จ้างซ่อมแซมเครื่องเสียงประจำรถยนต์สำนักงาน หมายเลขทะเบียน กข 659 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
ซื้อชุดปฎิบัติการ อปพร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 15/03/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการรื้อเกาะกลางถนนพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.แยกโรงพยาบาล-แยกหน้าวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้าน สท.ทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทราย และหินกรวด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนคำสร้อย หมู่ที่ ๑ (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านม่วงไข่-โคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๒ (ซอยหน้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านม่วงไข่-โคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นทางลูกรัง บ้านม่วงไข่ (ซอยข้างวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเพื่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างโรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย บ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนคำสร้อย หมู่ที่ ๑ (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2019
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๑๑ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2019
จ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมโร ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑ ตั้งแต่เดือน ธันวาคม ๒๕๖๑- มีนาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/11/2019
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.เทศบาล ตำบลนิคม ศพด.ปุญญานุสรณ์ ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือน ตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2019
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พุทโธธัมธโร ภาคเรียนที่ 2/2562 ประจำเดือนตุลาคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/11/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่