แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 17/02/2021
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ 15/01/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน 14/12/2020
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) 03/12/2020
ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 24/11/2020
จัดซื้อรถขยะมูลฝอย 17/11/2020
อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 16/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน 13/08/2020
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย - สถานีตำรวจ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน 500 เมตร บ้านเดชจำนงค์ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าวัดป่าคำสร้อย บ้านโนนเกษม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ (ซอยเศรษฐี) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ - บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมคำสร้อย(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-คำกั้ง 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-ม่วงไข่ 03/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดสุรัตนาราม บ้านโคกกลาง (เชื่อมต่อโครงการเดิม) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ 24/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างจัดทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการของกองสวัสดิการสังคม เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
จ้างจัดทำตรายาง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
จ้างทำอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างจ้างเหมาเวที และ เครื่องเสียง โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
จ้างเหมาจัดทำป้ายโครงการ ตามโครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
ซื้อของรางวัล (สมุด ดินสอ ยางลบ ไม้บรรทัด กบเหลาดินสอ) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
ซื้อวัสดุตกแต่งสถานที่ โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
ซื้อของรางวัล ( ขนม) โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/01/2023
จ้างซ่อมบำรุงรักษาเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ ทต.416-64-0083 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) เดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ ให้กับ โรงเรียนบ้านคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2023
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือน มกราคม-มีนาคม ๒๕๖๖ ให้กับ โรงเรียนชุมชนบ้านม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/01/2023
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมธโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิลส่งความปรารถนาดีปีใหม่ ฯ ขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 6.00 เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/12/2022
จ้างจัดทำป้ายไวนิลรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนน ตามโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานธุรการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19/01/2023
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 12/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ ให้แก่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมธโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/01/2023
ซื้อพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี พร้อมกรอบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/01/2023
จ้างจ้างประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) เดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมธโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อโซดาไฟ เพื่อใช้ในการทำความสะอาดตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 13/12/2022
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 29/11/2022
ซื้อผ้าม่านพร้อมติดตั้งสำหรับห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ชั้น ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/11/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมธโร 18/11/2022
เช่าโต๊ะ เก้าอี้ และเต็นท์ในการจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/11/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านคลองน้ำใสแยกขนาน ๑๐๐๐ เมตร หลังวัดภูดานแต้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/11/2022
เช่าโต๊ะ เก้าอี้ และเต็นท์ในการจัดสถานที่งานประเพณีลอยกระทง ตามโครงการงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕ เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 04/11/2022
จ้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านสุขสำราญ (ซอยบ้านนางนที คำนนท์) หมู่ที่ ๑๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
เช่าเวลาสถานีวิทยุเพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรมต่างๆ ของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/10/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม) ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ ให้แก่โรงเรียนบ้านม่วงไข่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2022
ซื้อวัสดุอาหารเสริม(นม)โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/10/2022
ซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียนให้แก่โรงเรียนบ้านคำสร้อย ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/10/2022
จ้างจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน (ปรุงสำเร็จ) ประจำเดือนตุลาคม 2565 ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดพุทโธธัมธโร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/10/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่