แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 17/02/2021
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ 15/01/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน 14/12/2020
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) 03/12/2020
ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 24/11/2020
จัดซื้อรถขยะมูลฝอย 17/11/2020
อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 16/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน 13/08/2020
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย - สถานีตำรวจ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน 500 เมตร บ้านเดชจำนงค์ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าวัดป่าคำสร้อย บ้านโนนเกษม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ (ซอยเศรษฐี) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ - บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมคำสร้อย(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-คำกั้ง 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-ม่วงไข่ 03/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดสุรัตนาราม บ้านโคกกลาง (เชื่อมต่อโครงการเดิม) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ 24/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างเปลี่ยนเมนบอร์ดคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค LENOVO Ideapad ๓๑๐-๑๔ KB(ทต.๔๑๖-๖๐-๐๐๕๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อจัดซื้อ วัสดุสำนักงาน(แบบพิมพ์) ใบเสร็จรับเงินประเภทต่างๆ และปกเก็บเอกสารรคำขอจดทะเบียนพาณิชย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ สำหรับเครื่องปริ้นเตอร์ brother MODEL HL - 1210W โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำประปา (ท่อ PVC) บ้านคำแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำประปา (ท่อ PE) บ้านเกษตรสมบูรณ์ (คุ้มวัดหลวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำประปา (ท่อ PVC) บ้านคำแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนบำรุงพงศ์อุปถัมภ์ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ใหแก่โรงเรียนบ้านม่วงไข่ ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนบ้านคำสร้อย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดทุธโธธัมธโร ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16/06/2022
ซ่อมแซมเครื่องสูบน้ำเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ครุภัณฑ์เลขที่ ทต.055-48-0001 15/06/2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-4311 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อวัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น กองคลัง เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
จ้างซ่อมแซมรถยนต์ดับเพลิง หมายเลขทะเบียน น 1265 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ กล่อง กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
จ้างซ่อมบำรงรุยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข 659 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างโครงการก่อสร้างวางท่อระบบน้ำประปา (ท่อ PVC) บ้านคำแสนสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/06/2022
จ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศห้องสำนักปลัดเทศบาล สำนักงานเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 08/06/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์บรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 80-7791 มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 06/06/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำตู้เก็บของ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 27/05/2022
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสพัสท์ติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย งานปูพื้นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน โครงการอาหารกลางวันเดือน พฤษภาคม 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/05/2022
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/05/2022
ซื้อวัสดุไฟฟ้า เพื่อใในการปรับปรุงซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/05/2022
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสพัสท์ติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย งานปูพื้นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/05/2022
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกายเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/05/2022
วัสดุอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 04/04/2022
จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กจ ๙๙๔๑ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/03/2022
ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/03/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in one สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 02/03/2022
ซื้อคอมพิวเตอร์แท็ปเล็ด แบบที่ ๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/03/2022
ซื้อวัสดุสำนักงาน ชุดผ้าม่าน สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/02/2022
ซื้อเครื่องพิมพ์ Mutifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดต้ังหมึกพิมพ์ (lnk Tank Printer) จำนวน ๑ เครื่ีอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานสำนักงาน จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 18/02/2022
จ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย เดือนกุมภาพันธ์ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 10/02/2022
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่