แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 17/02/2021
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ 15/01/2021
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน 14/12/2020
โครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) 03/12/2020
ก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 24/11/2020
จัดซื้อรถขยะมูลฝอย 17/11/2020
อาหารเสริมนมสำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. โรงเรียนสังกัดเทศบาล และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย 16/10/2020
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน 13/08/2020
โครงการก่อสร้างขยายผิวจราจร ค.ส.ล.ข้างที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย - สถานีตำรวจ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน 500 เมตร บ้านเดชจำนงค์ 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายหน้าวัดป่าคำสร้อย บ้านโนนเกษม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ (ซอยเศรษฐี) 03/02/2020
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ - บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖ ตำบลนิคมคำสร้อย(เชื่อมต่อโครงการเดิม) 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-คำกั้ง 03/02/2020
โครงการปรับปรุงซ่อมสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านโคกกลาง-ม่วงไข่ 03/02/2020
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
จัดซื้ออาหารเสริม (นม) 17/10/2019
โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังวัดสุรัตนาราม บ้านโคกกลาง (เชื่อมต่อโครงการเดิม) บ้านโคกกลาง หมู่ที่ ๓ 24/09/2019
ประกาศราคากลาง
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ร่างเอกสารประกวดราคา ( e-Bidding) และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคา
วันที่
ประกาศเชิญชวน
วันที่
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต สายหลังวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม(เชื่อมต่อโครงการเดิม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 19/02/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายแยกขนาน ๕๐๐ เมตร บ้านเดชจำนงค์(สายหลังสถานีตำรวจ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 15/01/2021
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย (แยกตลาดคลองถ่ม) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ากว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน ๒ ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16/12/2020
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำพร้อมปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูพื้นแอสฟัลติกคอนกรีต ตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 01/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 03/09/2020
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา / ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสพัสท์ติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย งานปูพื้นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิงฯ น้ำมันเครื่องเพื่่อใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ และเครื่องตัดหญ้าของเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/09/2021
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสพัสท์ติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย งานปูพื้นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 17/09/2021
ซื้อครุภัณฑ์สายส่งน้ำดับเพลิงพร้อมข้อต่อแบบสวมเร็วชนิดทองเหลือง ฯ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อวัสดุแบบพิมพ์ สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อโซดาไฟ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองช่่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 14/09/2021
ซื้อชื้อพัสดุตามโครงการป้องกันและควบคุมโรคระบาดประจำท้องถิ่น โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 09/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ในการซ่อมแซม และปิดตะแกรงเหล็กบ่อพักบริเวณรอบตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปรับปรุงซ่อมแซมถนนรอบตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/09/2021
ซื้อวัสดุการเกษตร กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บานเปิด กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองช่าง และงานบริการสาธารณะประโยชน์ในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุก่อสร้าง เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณรอบตลาดสดเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำนักปลัดเทศบาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุสำนักงาน กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 01/09/2021
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
วันที่
จ้างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยปูแอสพัสท์ติกคอนกรีต บ้านคำสร้อย งานปูพื้นแอสฟัสท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/09/2021
จ้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาตลาดสด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 20/08/2021
จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.โดยการปูแอสฟัสท์ติกคอนกรีต สายแยกบ้านคำสร้อย -โรงเรียนบ้านคำสร้อย (ช่วงที่ ๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 05/08/2021
จ้างโครงการรื้อเกาะกลางถนนพร้อมซ่อมแซมผิวจราจร ค.ส.ล.แยกโรงพยาบาล-แยกหน้าวัดสุภากรณ์นิคมธรรมาราม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/12/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. บ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ (ซอยบ้าน สท.ทวน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2020
ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน ขนาด ๒,๔๐๐ ซีซี จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 12/10/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 28/01/2020
ซื้อวัสดุก่อสร้าง ทราย และหินกรวด เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนภายในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 22/01/2020
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนคำสร้อย หมู่ที่ ๑ (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 26/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านม่วงไข่-โคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2019
จ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.บ้านม่วงไข่ หมู่ที่ ๒ (ซอยหน้าวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 25/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายบ้านม่วงไข่-โคกกลาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พื้นทางลูกรัง บ้านม่วงไข่ (ซอยข้างวัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (การสำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (สำรวจข้อมูลภาคสนาม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบริการเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างเหมาบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเพื่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 23/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายข้างโรงเรียนยศวดีนิคมคำสร้อย บ้านคำสร้อย หมู่ที่ ๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2019
จ้างก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายหลังโรงเรียนคำสร้อย หมู่ที่ ๑ (เชื่อมต่อโครงการเดิม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 21/12/2019
ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๐-๔๓๑๑ มุกดาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 11/12/2019
เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน
วันที่
เปลี่ยนแปลงประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
วันที่