ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ บ้านอุ่นคำเจริญ หมู่ที่ ๕ บ้านเดชจำนงค์ หมู่ที่ ๖

608D40BD-ACC2-4831-88B0-8C26A737276E 61F86317-82AB-4199-9798-603E60DA22C1 58E8C680-9911-4199-833A-A9E6AC91C353 30E87304-35EC-490D-8AEB-E80896756452 6EE106BC-F440-483B-96D7-9F02F5FDE606 EEA59D83-8B06-4762-90E0-905C403CF77F 8C3172F6-43C5-4EFC-ACFE-FB3304242BB7 2931432D-909E-4319-92D1-AF9A6F19A054 82336A62-0A6B-4E8E-9720-9C6407324E56 BA9E12DB-9D5A-47ED-AE11-6AAD74DDC89E 19E3DE89-7B2B-4183-B519-069A7C51212B BFD28614-FE3E-4846-A3FD-4BAE490B1944

Share:

Author: admin