นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี/คณะผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่เทศบาล/ผ.อ.ทุกกอง/ประธานสภา/สมาชิกสภาเทศบาล/ผู้นำชุมชนทุกหมู่บ้านในเขตเทศบาล ร่วมประชุมปรึกษาหารือเรื่อง..เตรียมงานวันลอยกระทง ในวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2565 ที่สนามหน้าที่ว่าการอำเภอนิคมคำสร้อย

Share: