เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยจัดประชุมกลุ่มย่อยครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหาร วันที่ 14 กันยายน 2564 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายก เทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย มอบหมายให้ นายฉลอง บุตรกาล รองนายกเทศมนตรีตำบลนิคมคำสร้อย เป็นประธาน การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดยโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร และมีนายรักษ์ศักดิ์ พันธุ์วัฒนา พนักงานวิเคราะห์ผังเมืองสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร นำเสนอ(ร่าง)ผังเมืองรวมชุมชนนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร และได้ระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างผังเมืองรวมชุมชนนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร จากผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งมีสมาชิกสภาเทศบาล ผู้นำชุมชน เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

Share: