วันที่ 24 สิงหาคม 2564 นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย เป็นประธานเปิดการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อรับฟังความคิดเห็นในการดำเนินการวางและจัดทำผังเมืองรวมชุมชนนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร ร่วมกับกรมโยธาธิการเเละผังเมืองจังหวัดมุกดาหาร

Share:

Author: admin