วันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00น. เทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย จัดประชุมให้ความรู้เกี่ยวกับการกำจัดแมลงดูดเลือด ให้กับเกษตรกรในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อยเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาสาธารณภัย โดยมีนายกเทศมนตรี นายคมณ์เดช โสมรักข์ รองนายกเทศมนตรีนายฉลอง บุตรกาล นายสุทธิพงศ์ นิ่มพิสุทธิ์ ปศุสัตว์อำเภอ นางทองมาศ ขันธหัตถ์ ผู้อำนวยการกองคลัง และผู้นำชุมชน ในเขตเทศบาลตำบลนิคมคำสร้อย ณ ห้องประชุมสภา อาคารเทศบาลชั้น 2 พร้อมมอบเวชภัณฑ์ (ยา) เพื่อฉีดพ่น กำจัดแมลงดูดเลือด

Share: