นายชายสิทธิ์ สุวรรณโชติ นายอำเภอ/ นายคมณ์เดช โสมรักข์ นายกเทศมนตรี/หัวหน้าส่วนราชการ/พ่อค้า/แม่ค้า/ประชาชน ร่าใเปิดตลาดสีเขียว โครงการพัฒนาตลาดสินค้าเกษตร ประจำปี พ.ศ.2564

Share:

Author: admin