ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อธุรกรรม การเรียนเก็บภาษีบำรุงท้องที่ในทต.นิคมคำสร้อย

Share:

Author: admin