ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน เพื่อลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยผู้ป่วยเอดส์ในสำนักงานทต.นิคมคำสร้อย

Share:

Author: admin