ประกาศยกเลิกการใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านหรือหนังสือรับรองนิติบุคคลเพื่อการติดต่อทำธุรกรรมการก่อสร้าง ดังแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารในทต.นิคมคำสร้อย

Share:

Author: admin